Futures - Ios Island, GRE - 2023 - Beach Pro Tour 2023 season - Competition