Futures - Madrid, ESP - 2024 - Beach Pro Tour 2024 season